معرفی اداره علم‌سنجی

واحد علم سنجی دانشکده علوم  پزشکی لارستان در سال 1394 در حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده آغاز به کار نمود. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشکده و کشور گام بردارد.

elmsanji

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

راهنما و دستورالعمل‌