فرم ها

اداره علم‌سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم درخواست حق التالیف کتاب

file name :
file size :
دانلود

فرم ارزیابی و داوری کتاب

file name : form-arzyabi.pdf
file size : 106 KB
دانلود

فرم ارزشیابی اداره انتشارات

file name : form-arzyaby-entesharat.pdf
file size : 204 KB
دانلود