گزارش نظام رتبه بندی وبومتریکس

اداره علم‌سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

نتایج وبومتریکس دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جولای ۲۰۲۱

file name : july.pdf
file size : 515 KB
دانلود

نتایج وبومتریکس دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ژانویه ۲۰۲۱

file name : webometrix-jan2021-1.pdf
file size : 191 KB
دانلود

گزارش نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص وبومتریکس در جولای ۲۰۲۰

file name : Webometrics-Ranking-July-2020.pdf
file size : 491 KB
دانلود

نتایج رتبه بندی جولای ۲۰۱۸

file name : Webometrics-Ranking-July-2018.pdf
file size : 463 KB
دانلود

نتایج رتبه بندی جولای ۲۰۱۹

file name : -2019.pdf
file size : 162 KB
دانلود

گزارش نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی براساس شاخص وبومتریکس در ژانویه ۲۰۲۰

file name : Webometrics-Ranking-January-2020-2.pdf
file size : 487 KB
دانلود